Jefferson op 4 juli

In 1775 werd het tweede Continental Congress bijeengeroe­pen, waarbij Jefferson werd verkozen tot afgevaardigde van Virgi­nia. In die functie schreef hij een eerste versie van een belangrijk document in de strijd van de revolutionairen: de Declaration of the Causes and Necessity of Taking Up Arms, waarin het congres de noodzaak van een oorlog verdedigde.

In de maanden voor het schrijven van de Onafhankelijkheids­verklaring circuleerden verschillende moties over de rechten van de Amerikaanse koloniën. Om de onafhankelijkheid te bespoedi­gen en alle moties samen te brengen besloot het congres een commissie op te richten die de taak kreeg een onafhankelijkheids­verklaring te schrijven. De commissie bestond uit John Adams, Benjamin Franklin, Robert Livingstone, Roger Sherman en Thomas Jefferson. De keus om de verklaring te schrijven viel wederom op Jefferson.

Jefferson schreef de Onafhankelijkheidsverklaring in zeventien dagen. De verklaring opent met de beroemde stelling dat alle mensen onvervreemdbare rechten hebben, waaronder het recht op leven, vrijheid en de pursuit of happiness. De tekst van de verklaring werd uitvoerig becommentarieerd door de congresleden en uiteindelijk op 4 juli 1776 door het congres geratificeerd. Daarmee werden de Ver­enigde Staten de eerste onafhankelijke koloniën, en de Onaf­hankelijkheidsverklaring werd een model voor andere onaf­hankelijkheidsverklaringen.

Na het presidentschap
In 1809 nam Jefferson definitief afscheid van de politiek. Nadat zijn bondgenoot James Madison tot president was verkozen, trok Jefferson zich terug op zijn landgoed Monticello. Daar stortte hij zich op zijn tuin, het uitbouwen van zijn huis en het oprichten van de University of Virginia.

Nu hij de politiek had verlaten, schreef Jefferson weer met John Adams. Ze schreven onder meer over het geloof en Jef­ferson had de tijd om zijn eigen gedachten daarover uit te wer­ken. Tijdens zijn presidentschap had hij een poging gedaan die te concretiseren, maar de politieke drukte weerhield hem waar­schijnlijk om het voorgenomen project te voltooien. In Mon­ticello, na zijn bewogen politieke carrière, vond hij de rust en inspiratie om zich aan zijn Bijbel te wijden.

Op 4 juli 1826 overleed John Adams, op de 50e verjaardag van de Amerikaanse Onafhankelijkheid. De rivaliteit tussen de oude vrienden was nog niet volledig uitgewist, want zijn laatste woorden zouden zijn geweest: ‘Thomas Jefferson still lives.’ Maar vijf uur eerder, precies op dezelfde dag, was in Monticello op 82-jarige leeftijd ook Thomas Jefferson overleden.

declaration